Ask Ashley (Ashleyho múdrosti)

18. listopadu 2012 v 19:25 | Margie |  Ashley other

Was I ever bullied as a child?
Honestly, not really in school, I was always a cool kid. Where I grew up I was popular because I was different. Unlike the instances where I hear about kids being picked on for being different. I had a natural talent for being an artist and was very athletic. I was always the one from my neighborhood and school that introduced everyone to new music, fashion styles, trends, etc.

(SK):
Bol som niekedy šikanovaný ako dieťa?
Pravdupovediac, naozaj nie v škole, vždy som bol cool dieťa. Bol som populárny tam kde som vyrastal, pretože som bol odlišný. Narozdiel od prípadov o ktorých som počul, že deti boli šikanované pre ich odlišnosť. Mal som vrodený talent stať sa umelcom a bol som veľmi športovo nadaný. Vždy som bol jeden zo susedstva, ktorý ostatný zasväcoval do novej hudby, módy, štýlov, trendov, atď.

How to deal with bullies?
There was only one instance I can think of when I was younger where I had to physically fight some bullies from my town. They weren't the picking on anyone type, they just wanted to fight. So that's what I did. I remember there was no option from getting away from them, so we fought. From that point on, it turned into boxing matches, where we would put boxing gloves on and beat the shit out of each other.

(SK):
Ako zatočiť so šikanovateľmi?
Jediný príklad z môjho detstva na ktorý si môžem spomenúť je to že som mal fyzický boj s trýzniteľmi z môjho mesta. Nepripravovali sa z nejakého konkrétneho dôvodu, jednoducho sa chceli biť. A to je to, čo som urobil. Pamätám si, že som sa od nich nemohol dostať preč, tak sme sa pobili. Vtedy sa to zmenilo na boxerské zápasy, kde sme si mohli nasadiť boxerské rukavice a mlátiť jeden druhého.

What was my child hood like?
Wow, well that's a pretty broad topic. I don't know, I did what boys do in the country. Played in the mud, burned things, built club houses, rode bikes, played sports, chased girls.

(SK):
Aké bolo moje detstvo?
Wow, toto je veľmi široká téma. Netuším, robil som to isté čo ostatný chlapci v mojom štáte. Hral som sa v bahne, pálil som veci, budoval skupiny, jazdil na bicykli, športoval som, behal za dievčatami. (pozn. prekladateľky: Ash sa nezaprel už od detstva ako vidím :D)

More Specific?
Well, I'm an only child. I don't have parents. I was raised by my Grandparents. My parents passed before I was even in BVB. So growing up I was very independent and had a strong will about me. I really honestly only ever had my dream. I was a 'huge' dreamer of all the things I seen happening in California. So everything I ever did growing up had the intentions of moving to Los Angeles one day, whether it be a pro skater, an artist, a musician, an actor or involved in fashion. I wanted to do it all.. I've accomplished a lot of those dreams but continue to chase the ones I have yet to accomplish. And believe me, I've been through a lot and being a kid from a small country town of 200 people. So if I can do it, you can too.

(SK):
Viac špecifikované?
Tak, som len dieťa. Nemám rodičov. Vychovávali ma starý rodičia. Moji rodičia prišli tesne predtým ako som bol v BVB. Takže som vyrastal nezávisle a mal som sám o sebe silnú vôľu. Pravdupovediac ja som naozaj mal svoj sen. Bol som veľký 'snílek' o všetkých veciach čo som videl v Kalifornií. Takže všetko pre čo som kedy vyrastal malo zámer presťahovania sa do Los Angeles jedného dňa, či už ako skejter, umelec, hudobník, herec alebo zapájanie sa do módy. Chcel som to všetko... Dosiahol som veľa z týchto snov ale aj naďalej prenasledujem tie, ktoré ešte chcem dosiahnuť. A verte mi, prešiel som si veľa a som chalan z malého vidieckeho mesta z 200 ľuďmi. (pozn. prekladateľky: kks to je ešte menej ako tuto tento zapadákov v ktorom žijem :D) Takže keď môžem ja, vy tiež.

Your parents don't like you, you have little friends, what to do?
I'm sure your parents like you.. I bet they just don't understand you, they probably want you to be more like them. Which is ridiculous, because everyone is an individual, just because you're from a family of (insert occupation) doesn't mean you want to or have to do the same things.

(SK):
Rodičia vás nemajú radi, máte málo kamarátov, čo robiť?
Som si istý, že rodičia vás majú radi.. Stavím sa, že ti len nerozumejú, pravdepodobne chcú, aby ste boli viac ako oni. Čo je smiešne, pretože každý je originál, len pretože si z rodiny (nejaké povolanie) neznamená to, že chceš to isté, alebo rovnaké veci.

You have little friends?
My suggestion would be to go out and meet people and make friends, if that is what you want. Get out of your comfort zone.

(SK):
Máš málo kamarátov?
Môj návrh by bol: ísť von a stretávať ľudí, priateliť sa, ak je to to, čo chceš. Vyjdi zo svojej pohodlnej zóny.

How do I stay strong?
You never realize how strong you are, until being strong is the only choice you have.

(SK):
Ako zostanem silný?
Nikdy si neuvedomíš, aký si silný pokiaľ byť silný nie je tvoja jediná možnosť.

Favorite class in HS?
Biology was my fave. I actually got kicked out of my Art classes.

(SK):
Obľúbená trieda na strednej? (pozn. prekladateľky: v USA nemajú na stredných školách stlále zloženie ľudí v triede. Predmety si každý kombinuje sám a tak sa stane že na každom predmete je v inej triede. Takže otázka vlastne bola, ktorá predmet mal najradšej...)
Biológia bola moja naj. Vlastne ma vykopla z výtvarnej.

How to get started, insite into starting a band?
I think it all 'starts' the same way. Find people to play with, particularly ones who share the same style. But the most important thing is to just get started. Practice a lot on your own and then with others.

(SK):
Ako začať v začínajúcej kapele?
Myslím si, že všetky začiatky sú rovnaké. Nájsť ľudí s ktorými budeš hrať, najmä takých čo majú radi rovnaký štýl. Ale najdôležitejšia vec je jednoducho začať. Najprv sa sústreď na seba, potom na ostatných.

How to achieve dreams, while struggling?
You have to have a real passion for your dreams first, not letting anything or anyone get in your way. And If there wasn't any struggle in pursuit of something, then everyone would do it, thus not making it very special. If you seek out and follow through with whatever dreams you have through the struggles, you'll appreciate the outcome a lot more once you achieve it, making it a great accomplishment you'll be proud of. Achievement is the reward.

(SK):
Ako dosiahnuť sny, pokiaľ zápasím?
Najskôr musíš mať skutočnú vášeň pre svoje sny, nenechávaj niečo alebo niekoho aby sa ti staval do cesty. A pokiaľ by v snahe o niečo nebol žiaden zápas, potom by to mohol robiť každý, nebolo by to veľmi nezvyčajné. Ak nájdeš a dotiahneš do konca tvoje sny bez bojov oceníš výsledok oveľa viac je to veľký úspech a buď na seba hrdý. Úspech je odmenou (pozn. prekladateľky: tu je len približný preklad, ale podstata je zachovaná)

- Life stops when you stop dreaming

(SK):
- Život sa skončí, keď prestaneš snívať

Does my Outlaw Tattoo come off with saliva?
No, but you can try your hardest.

(SK):
Dá sa moje Outlaw tetovanie odlepiť slinami? (pozn. prekladateľky: WTF? :D)
Nie, ale môžeš vyskúšať čo najtvrdšie

Are we coming to (insert your city)?
Check our tour schedule, we will be doing a full World Tour in 2013.

(SK):
Prídeme do (tvoje mesto)
Pozri si náš Tour plán, budeme mať celosvetovú Tour v roku 2013. (pozn. prekladateľky: ak vynechajú SR, newa, ale ak zabudnú na ČR! -_- )

Where to find Inspiration?
I find inspiration in everyday life and all around me. I think its just part of being an optimist. Some things make me go, 'I wish I had thought of that', or 'I want to do something like that, but better!' Just find what you love and are passionate about and pursue it.

(SK):
Kde nájsť inšpiráciu?
Hľadám inšpiráciu v každodennom živote všade okolo mňa. Myslím že je to len časť toho, že si optimista. Niektoré veci ma naštartujú, 'prajem si aby to už bolo za mnou' alebo 'Chcem robiť niečo ako toto, ale lepšie!' Len nájdi čo máš rád a buď vášnivý a urob to.

Tour story ? Funny moment?
Hmm.. soo many... We made a Jinxx cake once. Literally a human cake full of crap we had on the bus as icing on Jinxx himself. Jinxx passed out in the hallway near the living room area of the bus and we all had to climb over him. So in the nite we took out everything from the cupboards and bathroom, cheese whiz, chips, salsa, shaving cream, shower gel, etc. and covered him with it. He slept through it and woke up that way!

(SK):
Príbeh z Tour? Zábavný moment?
Hmm...taaak veľa... Raz sme spravili z Jinxxa koláč. Doslova človek plný sračiek čo sme mali v autobuse, ako čerešničku na samotného Jinxxa. Jinxx prešiel do chodby blízko obývacej zóny v autobusa a všetci sme ho museli obchádzať (loziť cez neho...) Takže v noci sme pobrali všetko z poličiek v kúpeľni, plesňový syr (?), salsa omáčku, penu na holenie, sprchový gél atď... a obalili sme ho tým. On tak prespal celú noc a ráno sa tak zobudil! (*le prekladateľka sa tak smeje že už nevydáva žiadne zvuky a len tlieska rukami ako retardovaný tuleň)

What do I think/feel about suicide?
Well, I actually have a lot of personal experience with it, so I have more to say on the topic than I can type. Some background, I've had a couple close friends in my life commit suicide, self inflicted and over dosing on drugs. I've also had close family members commit suicide as well.
In relation to my fans, I don't understand the need to self harm ones self. Cutting is a foreign thing to me only because you're vandalizing your own body that will leave scars on your skin for life. You definitely have to love yourself and respect yourself first. I get depression and the thoughts of feeling suicidal, but my suggestion would be.. Don't be afraid to talk to someone.. anyone. I know things seem bad in the moment, but those moments pass, and you'll be surprised when you reach out to someone how many you will find that honestly give a damn. Never do something to yourself that you can't take back because its never too late. As I said, time passes and things get better. Try and be strong, but most importantly, Love Yourself, despite what anyone else says or thinks. Take pride in who you are.. Its your life, it can be anything you want. Only surround yourself with things and people that make you happy and your life worth living. The best thing would be to stay occupied, have a hobby, do something everyday you enjoy that doesn't make life seem so bad.

(SK):
Čo si myslíš/cítiš o samovražde?
Dobre, ja s tým mám veľa osobných skúseností, tak by som chcel povedať viac ako môžem napísať. Nejaký podklad, mal som veľa blízkych priateľov, ktorý spáchali samovraždu tým, že sa predávkovali liekmi, tiež v mojej blízkej rodine je samovražda. Vo vzťahu k mojim fanúšikom, nechápem, že je potrebné, aby sa niektorý seba poškodzovali. Rezanie je pre mňa cudzia vec, len preto, že si demolujete vlastné telo, ktorému zostanú na koži jazvy do smrti. Určite máte mať radi sami seba a rešpektovať sa ako prvý. Mám depresívne myšlienky pre pocit samovraždy, ale mám návrh... Nebojte sa o tom s niekým rozprávať...povedať to niekomu. Viem, že veci sa teraz zdajú zlé, ale tie chvíle prejdú, a budete prekvapení, keď nájdete niekoho, u koho zistíte, že je mu to úprimne jedno. Nikdy si neurobte niečo, čo nemôžete vziať späť, pretože nikdy nie je príliš neskoro. Ako som už povedal, čas pominie a bude to lepšie. Skúste a byť silný, ale čo je najdôležitejšie, majte sa radi, napriek tomu, čo niekto iný hovorí alebo si myslí. Buďte na seba pyšný... Je to váš život, môže mať čokoľvek chcete. Len sa obklopte vecami a ľuďmi, ktoré vás robia šťastnými a váš život stojí za to, aby ste žili. Najlepšie by bolo zostať zamestnaný, mať hobby, urobiť niečo čo si môžete vychutnať každý deň. To neznamená, že život je taký zlý ako sa zdá.

How do I stay fit ?
I'm very active. I workout, run, bike.... I also have a fairly healthy diet. I don't eat fast food. I don't eat red meat. I only eat poultry and fish. High protein, low fat. Lots of fruits / veggies.

(SK):
Ako zostávam fit?
Som veľmi aktívny. Trénujem, behám, bicyklujem sa... Mám tiež celkom zdravú diétu. Nejem fast food. Nejem červené mäso (hovädzie, bravčové). Jem len kuracinu a ryby. Veľa proteínu, málo tuku. Jem veľa ovocia/zeleniny.

Biggest influence ? How am I me?
Biggest influence that really had an impact on me and how I am would have to be a late Uncle of mine that passed in 2001. He was a best friend, yet father figure who would expose me to the outside world of the small town where I grew up. To experience the way others lived of all classes and backgrounds led me to be able to appreciate what I have and understand how fortunate I am. Not to take things for granted. Not to discriminate or judge anyone as we don't know their circumstances. It actually feels very good to be kind to others and feel the same warmth reception in return.

(SK):
Najväčší vplyv? Čo robí mňa mnou?
Najväčší vplyv na mňa ktorý ma naozaj ovplyvnil bol môj zosnulý strýko, ktorý odišiel v roku 2001. Bol to najlepší priateľ, avšak postava otca ktorá mi odhalila vonkajší svet malého mesta v ktorom som vyrastal. Okúsil som spôsob ostatných žijúcich v iných triedach s iným zázemím a to ma viedlo k tomu aby som si vážil to čo mám a k pochopeniu toho, aký šťastný som. Nebrať veci za samozrejmé. Nediskriminovať alebo súdiť niekoho keď neviem v akej je situácií. Je to vlastne veľmi príjemný pocit byť súčasťou ďalších a cítiť rovnakú láskavosť ktorú prijímam na oplátku.

Last words to a fan?
Use birth control. Stay in school, be educated. Continue to learn and grow.

(SK):
Posledné slová fanúšikom?
Používajte antikoncepciu (pozn. prekladateľky: hovorím! ten človek sa nezaprie! :D) Zostaňte v škole, učte sa. Pokračujte v učení a vyrastajte.

Any regrets?
I don't regret my past, I only regret the time I've wasted with the wrong people.

(SK):
Nejaké vyjadrenie poľutovanie?
Neľutujem svoju minulosť, ľutujem len čas, ktorý som premárnil so zbytočnými ľuďmi.

Suggestions?
Try and do a self less deed every day. Just something to help someone else without gaining anything in return. You'll be a better person for it.

(SK): Návrhy?
Skúste urobyť niečo dobrovoľne každý deň. Len niečo čo pomôže niekomu inému bez toho aby ste získali niečo naspäť. Budete pre to lepšou osobou.Potřebuje to ještě muj komentář ? Jediné co řeknu je že on je úžasná osoba a ten kdo to nevidí je debil. Miluju ho ačkoliv si to někdo nemyslí. Má neuvěřitelnej charakter. A právě teď řvu jako malá a usmívam se. Díky ♥
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 adellaiden adellaiden | 8. května 2014 v 12:55 | Reagovat

ehm Only child je tu myslené ako jedináčik, nie ako len dieťa... :D
ale inak mega :3

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama